Adjust text size

Office Bearers
Shri Amrish R. Patel
Hon. President & Trustee


Shri Bhupesh R. Patel
Hon. Joint President & Trustee


                         Shri Bharat M. Sanghvi                            Shri Sunandan R. Divatia                 Shri Utpal H Bhayani
                        Vice President & Trustee                              Hon. Secretary                                Hon. Treasurer


Dr. Jayant P. Gandhi                     Shri. Shalin S Divatia                               Shri Harshad H Shah                    Shri Harit H Chitalia        
Hon. Jt. Secretary                            Hon. Jt. Secretary                                  Hon. Jt. Treasurer                       Hon. Jt. Treasurer